Ir arriba

Estratexia Vespa velutina "Técnicas de control e eliminación"

Mancomunidade Terra de Celanova, 3 e 4 de novembro de 2018
Cumplimentar todos los datos del formulario para inscribirse en la jornada de la avispa velutina.

Adxunta o xustificante de pago.

*Tamaño máximo 2Mb.

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia ou ingreso bancario.
ENTIDADE: ABANCA.
CONCEPTO: Curso de Velutina.
BENEFICIARIO: Asociación de Bombeiros Terra de Celanova.
IBAN: ES04 2080 5292 8530 4005 1510
Prazo de inscripción: ata o 1 de novembro.
Cantidade: 35 €

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumprimento do "Regulamento Xeral de Protección de Datos REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 27 de abril de 2016" relativo á protección das persoas físicas e no que respecta o tratamento de datos persoais e a libre circulación destos datos e en cumprimiento do artígo 4.11, antes de enviar a solicitude, debe ler a información básica sobre protección de datos e aceptar o seu “consentimento” no tratamento de datos persoais que lle concernen. Seguindo os principios de licitude, lealdade e transparencia, pomos á súa disposición a seguinte información sobre o tratamento que realizaremos dos seus datos de carácter persoal.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Identidade: MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA
CIF: P-8202502-D
Dirección: Barrio Ermida 39, 32800 Celanova, Ourense. Galicia.
Teléfono: (+34) 988 45 16 46
E-mail: admin@terradecelanova.es
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Unicamente tratamos os seus datos de carácter persoal que nos falicita, coa finalidade de “Xestión de cursos de Formación” A tal efecto e para cumprir con estas finalidades, é importante que nos informe de calquera modificación que se produzan nos seus datos persoais a fin de mantelos actualizados. En caso contrario non respondemos da veracidade dos mesmos. Os seus datos serán conservados o tempo mínimo necesario para satisfacer a finalidade para a cal nolos facilitou, así como para atender as responsabilidades que se puideran derivar dos datos suministrados ou de calesquera outra esixencia legal.

LEXITIMACION PARA El TRATAMIENTO
A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é o consentimento expreso que firma nesta autorización. Os datos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios para dar resposta á súa solicitude.

DESTINATARIOS E CESIÓN DE DATOS

A Mancomunidade Terra de Celanova comunicará os seus datos a Academia Galega de Seguridade Pública coa finalidade de certificar a formación que se impartirá nas instalación da Mancomunidade Terra de Celanova. A Mancomunidade non cederá nin comunicará os seus datos a outros terceiros, excepto nos casos legalmente previstos.

DEREITOS

Os dereitos de protección de datos dos que vostede dispón como titular ou interesado son:

  • Dereito a solicitar o acceso ós datos persoais relativos o interesado, rectificación, supresión e oposición.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento: En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento de seus datos. Nese caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Dereito á portabilidade dos datos: En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán solicitar recibir os datos persoais facilitados no formulario, nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina, así como transmitir ditos datos a outro responsable de tratamento sen impedimentos, sempre que os datos se atopen en soporte automatizado.

Poderá exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito a Mancomunidade Terra de Celanova ou ó correo electrónico rgpd@newtonconsultoriaiformacion.com habilitado a tal efecto, incluíndo en ambos casos, fotocopia de seu DNI ou outro documento de identificación equivalente.

MEDIDAS DE SEGURIDADE E CONFIDENCIALIDADE

Co obxetivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que a Mancomunidade Terra de Celanova, adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais suministrados. Todo feito para evitar a súa alteración, pérdida, e/ou tratmento de accesos non autorizados, tal e como se esixe na normativa europea, se ben a seguridade absoluta non existe. Así mesmo, a Mancomunidade Terra de Celanova, infórmalle que todo o noso persoal, calquera que sexa a fase do tratamento no que intervén, adoptou o compromiso de tratar os seus datos co máximo celo e confidencialidade. Recordámoslle que a Mancomunidade Terra de Celanova soamente cederá os seus datos a Academia Galega de SEguridade Pública e non cederá nin comunicará os seus datos a outros terceiros, excepto nos casos legalmente previstos.

Lído o anterior autorizo de maneira voluntaria, previa e expresa a Mancomunidade Terra de Celanova para tratar a miña información persoal de acordo co Documento de Tratamento de Datos Persoais, para os fins relacionados anteriormente e para que así conste.

Torre de Sande (Cartelle)
Vilanova dos Infantes
Mosteiro de Celanova
Hórreos en A Guía (Gomesende)
Hípica O Mundil (Cartelle)
Mercado de Celanova
Terras de Celanova
Hórreo

Cada viaxe é unha nova ilusión. Descobre ¡Terras de Celanova!

Teléfono de contacto

988 45 16 46

CONTACTO

HORARIO DE ATENCIÓN

  • Luns a venres: 9:00 a 14:30

AVISO LEGAL  |  POLÍTICA DE PRIVACIDADE  |  POLÍTICA DE COOKIES

Copyright © 2016 Mancomunidade Terra de Celanova - Todos os dereitos reservados  |  Zona privada  |  Web realizada por Grupo5.com

As cookies permítennos ofrecer os nosos servizos. Ao utilizar os nosos servizos, acéptase o uso que facemos das cookies. ACEPTAR  pulsar aqui para máis información.