Ir arriba

Novas e actividades

I CONCURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE SOCIAL

I CONCURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE SOCIAL

CONCURSO CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE SOCIAL

Este programa nace co fin de promover a cultura emprendedora de base social (Sociedades Cooperativas e Laborais) na Comarca de Celanova e fomentar así a creación de proxectos empresariais.
Esta iniciativa é parte dos obxectivos definidos no proxecto para o fomento do Cooperativismo e a Economía Social da Rede Eusumo, que promove a Consellería de Economía, Emprego e Industria, do cal se desprenden unha serie de accións que favorezan o emprego entre os mozos da comarca. Entre elas, o fomento da emprendizaxe como vía de autoemprego e desenvolvemento económico.
 

1. OBXECTO DO CONCURSO

 1. Promover a xeración e o desenvolvemento de iniciativas entre a poboación xoven da comarca.
 2. Promover o interese cara  a ocupación laboral e ou autoemprego, a cultura emprendedora e, a creación de proxectos e empresas.
 3. Activar a participación das persoas mozas en proxectos empresariais.
 4. Proxectar á cidadanía da comarca unha imaxe creativa, emprendedora e activa da mocidade.
 5. Premiar as mellores ideas empresariais.
 

2. A QUéN VAI DIRIXIDO

O concurso está aberto a estudantes, equipos ou grupos de estudantes (sen dotación de número mínimo) de secundaria, bacharelato e ciclos formativos de FP dos municipios que conforman a Mancomunidade terra de Celanova ou ben a todas aquelas persoas que de maneira individual ou de forma colectiva consideren oportuno participar no mesmo.
Principalmente dirixido á poboación xoven da comarca, tanto a nivel individual como de grupo, con idades comprendidas entre os 15 e 29 anos de idade. Pero tamén a mozos que aínda non estando empadroadas/os na comarca, presenten a súa iniciativa en grupo con polo menos a metade de persoas do grupo empadroadas nalgún dos municipios promotores (xustificarase debidamente):
 1. proxecto individual.
 2. proxecto colectivo (grupos de mozos non asociados).*
*No caso de proxectos realizados entre varias persoas, bastará con que a idade de polo menos a metade delas estea comprendida entre os 15 e 29 anos, ambos inclusive, para ter a consideración de proxecto novo.
 

3. PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DOS TRABALLOS

A convocatoria do concurso abrirase o 15 de agosto de 2016, e os proxectos poderán presentarse ata o 30 de setembro de 2016. A resolución do xurado darase a coñecer nun prazo aproximado de 1 semana.

4. DOCUMENTACIÓN E LUGAR DE PRESENTACIÓN

Os proxectos teñen como finalidade o desenvolvemento dunha idea para a creación dunha empresa, con argumentación sobre a súa viabilidade.
O seu principal obxectivo é o de fomentar a actitude emprendedora para que xurdan boas ideas de negocio que cren riqueza e emprego na comunidade.
Basta con ter un proxecto empresarial que sexa viable. Se o tes, prepara unha solicitude achegando os seguintes documentos:
 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada, segundo modelo facilitado nas bases dispoñibles na web da Mancomunidade Terra de Celanova www.terradecelanova.es así como nas propias instalacións físicas da entidade.
 2. Ficha do proxecto ou idea, que consiste na recollida de datos de forma resumida.
 3. Plan de negocio ou dossier do proxecto debidamente redactado (non máis de 20 páxinas). A propia ficha do proxecto poderá servir de guía para a elaboración do devandito plan.
 4. Declaración xurada de veracidade asinada por quen represente ao proxecto.
 5. Anexo de datos de todas as persoas participantes - Achegando DNI.
Existirán dúas vías posibles de presentación de proxectos: online e presencial.
 1. Modo online: a través do seguinte enderezo electrónico cooperativismo@terradecelanova.es
 2. Modo presencial: nas instalacións da Mancomunidade Terra de Celanova.
Requisitos para o modo presencial:
 1. En sobre grande, entregarase EXEMPLAR impreso do proxecto. Ademais incluirase copia do proxecto en soporte informático (cd ou pendrive) ben identificado. Externamente, tanto o proxecto como dito sobre só estará identificado co título do proxecto.
 2. En sobre pequeno dentro do grande, entregarase toda a información relativa á persoa ou persoas participantes (ver documentación requirida).
 3. No proxecto deberase nomear unha persoa física que actuará como representante para os efectos que se deriven do proceso de selección dos proxectos premiados, que será identificada claramente na documentación entregada (Ficha de inscrición).
 4. Cada concursante só poderá enviar un proxecto.
 5. As iniciativas deberán presentarse preferiblemente en Galego.
Facilitarase toda a documentación e información a toda persoa que así o solicite, nas canles anteriormente mencionadas.
Se o xurado do concurso consideráseo necesario, manteranse entrevistas coas persoas que se presenten ao concurso.
 
 
 

5. XURADO

O procedemento de selección constará de dúas fases:
A) Primeira fase: Comisión avaliadora.
Previamente á elección por parte do xurado, as iniciativas serán avaliadas por un equipo técnico que comprobará o cumprimento dos requisitos da convocatoria e por outro, valorará a viabilidade e a calidade da iniciativa outorgándolles unha puntuación (do 0 ao 10). O equipo técnico elevará ao xurado as iniciativas que cumpran cos requisitos da convocatoria e que ademais obtivesen unha puntuación mínima (6 puntos) respecto da súa viabilidade e calidade.
Esta comisión comprobará que se achega toda a documentación requirida. Se non fóra así, solicitarase á persoa responsable do proxecto eméndese a falta de documentación ou erros habidos, no prazo de 5 días hábiles.
B) Segunda fase: Xurado do concurso.
Os proxectos finalistas serán valorados por un xurado composto por persoal técnico da Mancomunidade Terra de Celanova. O fallo do xurado será público e inapelable. O xurado valorará de forma obxectiva e imparcial as ideas presentadas a concurso.
Criterios de valoración:
 1. Viabilidade da idea. 50%
 2. A calidade técnica, a coherencia interna do proxecto e o grao de concreción da idea. 40%
 3. O carácter innovador. 10%
A relación do proxecto gañador, así como a relación das iniciativas presentadas, farase pública no prazo dunha semana na web da Mancomunidade Terra de Celanova.
 

6. PREMIOS

Premiaranse as ideas baixo os criterios de valoración establecidos, pero dado o carácter promotor do concurso non se esixirá a implementación dos proxectos.
A organización do concurso premiará o mellor proxecto:
 1. Destinarase un premio ao mellor proxecto empresarial de base social (Sociedades Cooperativas ou Laborais) coa seguinte dotación: Entregarase un vale canxeable por Material didáctico, audiovisual ou informático por un valor máximo de 300 euros.
O que se quere premiar neste concurso é a capacidade de creación de novas oportunidades laborais no eido da economía social, o primeiro paso para a posta en marcha dunha idea emprendedora.
O xurado poderá declarar deserto o concurso se as iniciativas que se presentan non teñen suficiente calidade ou a viabilidade mínima requirida.
A entrega de premios farase de forma pública e convocarase aos e as participantes a un acto de presentación das iniciativas premiadas.
 
 

7. Confidencialidade

Os datos persoais que se solicitan para tomar parte no concurso, serán tratados conforme á normativa legal de protección de datos persoais. A Mancomunidade Terra de Celanova, comprométense a gardar a confidencialidade sobre os datos e proxectos achegados polos participantes que non fosen premiados. Tendo en conta que no momento que o xurado efectúe o seu fallo, poderanse difundir as características xerais do proxecto gañador así como o nome das persoas promotoras e a súa imaxe previa petición. As persoas gañadoras estarán obrigadas a colaborar en cantas accións publicitarias requirísenselles para promoción do concurso e do proxecto comarcal do “Concurso de Creación de Empresas de Base Social da Mancomunidade Terra de Celanova”.
Así mesmo, informamos que todos os datos persoais serán incorporados a un ficheiro e o uso dos mesmos será para informar da marcha do proceso. Con todo, solicitarase a autorización do seu uso para as accións do proceso de difusión das iniciativas como para a comunicación de novos programas de emprego novo organizados pola Mancomunidade Terra de Celanova.
 

8. Aceptación das Bases

A mera participación no concurso implica a aceptación de todos e cada un dos apartados recolleitos nas bases e do fallo do xurado, o cal será inapelable. Ademais, a Mancomunidade Terra de Celanova resérvanse a posibilidade de realizar as modificacións oportunas nestas bases con obxecto de favorecer o correcto desenvolvemento do concurso.

9. Posible guion para a presentación de ideas

 1. Título da idea empresarial de base social (Sociedades Cooperativas ou Laborais).
 2. Xustificación da necesidade do produto ou servizo que se ofrece.
 3. Definición do aspecto novo da idea: en qué é innovador o produto ou servizo.
 4. Definición dos servizos ou produtos: qué vendo ou ofrezo.
 5. Definición dos clientes potenciais: a quén vai dirixido.
 6. Definición dos recursos humanos e materiais: quén pon en marcha o proxecto; qué se necesita para a súa posta en marcha.
 7. Definición do plan económico: cómo se vende e cánto custa facelo; investimento inicial necesario e posibles fontes de financiamento.
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE SOCIAL

Título da idea ou proxecto:
 
Nome e apelidos da(s) persoa(s) participante(s):
 
Datos da persoa responsable da idea ou proxecto:
 • Nome:
 • Enderezo (rúa o vía, nº, planta e porta, código postal e poboación):
 
 • Data de nacemento:
 • Móbil:                                                                               Tel. fixo:
 • Email:
 
Anexos:
 • CV
 • Copia do DNI escaneado.
 • Ficha do proxecto ou idea.
 • Dossier do proxecto ou idea.

Mosteiro de Celanova
Mosteiro de San Pedro en Ramirás
Hípica O Mundil (Cartelle)
Vilanova dos Infantes
Celanova
Torre de Sande (Cartelle)
Torre de Vilanova dos Infantes
Terras de Celanova

Cada viaxe é unha nova ilusión. Descobre ¡Terras de Celanova!

Teléfono de contacto

988 45 16 46

CONTACTO

HORARIO DE ATENCIÓN

 • Luns a venres: 9:00 a 14:30

AVISO LEGAL  |  POLÍTICA DE PRIVACIDADE  |  POLÍTICA DE COOKIES

Copyright © 2016 Mancomunidade Terra de Celanova - Todos os dereitos reservados  |  Zona privada  |  Web realizada por Grupo5.com

As cookies permítennos ofrecer os nosos servizos. Ao utilizar os nosos servizos, acéptase o uso que facemos das cookies. ACEPTAR  pulsar aqui para máis información.