Ir arriba

Oficina municipal de consumo

OMIC

A Mancomunidade Terra de Celanova a través da súa Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) presta un servicio de INFORMACIÓN, ASESORAMENTO, PROTECCIÓN, DEFENSA E EDUCACIÓN SOBRE CONSUMO

A OMIC é un servizo público, dependente da Mancomunidade Terra de Celanova, cuxo obxectivo é prestar aos consumidores e usuarios, veciños da comarca, os servizos de información, educación, formación, orientación e asesoramento en materia de consumo.

Os consumidores e usuarios teñen ao seu servizo, de maneira gratuíta, a posibilidade de realizar consultas, tanto telefónicas como presenciais, presentar follas de reclamación e/ou solicitar información e documentación en materia de consumo.

A OMIC, como administración máis próxima ao cidadán, considérase un dos elementos esenciais para conseguir unha transparencia do mercado e eficacia do exercicio nos dereitos dos consumidores.

Os obxectivos xa citados buscan o adecuado exercicio dos dereitos do consumidor, a través de campañas divulgativas, publicacións, certames, xornadas, etc.

A OMIC atenderá e tramitará as queixas, reclamacións e denuncias dos consumidores realizando as mediacións oportunas para a resolución dos conflitos e a promoción e información sobre o Sistema Arbitral de Consumo.

Dereitos das persoas consumidoras

Ademais dos dereitos recoñecidos ás persoas consumidoras na Constitución española e nas normas internacionais, comunitarias e estatais, as persoas consumidoras serán titulares dos dereitos recoñecidos na Lei Galega de Protección Xeral das Persoas Consumidoras.

No caso de diferenza de interpretación sobre a aplicación das normas que, directa ou indirectamente, afecten aos dereitos das persoas consumidoras, aplicarase a máis favorable aos intereses dos consumidores e das consumidoras.

Así, son dereitos básicos das persoas consumidoras protexidas pola lei os seguintes:

 • A protección fronte aos riscos que poidan comprometer a súa saúde ou a súa seguridade derivados das relacións de consumo.
 • A protección dos seus lexítimos intereses económicos e sociais, en particular fronte a situacións de desequilibrio como as prácticas comerciais desleais ou abusivas, ou a introdución de cláusulas abusivas nos contratos
 • En relación cos bens de natureza duradeira, as persoas consumidoras teñen dereito a que se lles garanta a funcionalidade dos devanditos bens durante un prazo mínimo razoable, de acordo co que se estableza na normativa aplicable.
 • A información clara, veraz e transparente sobre os diferentes bens, produtos e servizos e, de forma especial, sobre aqueles considerados como servizos básicos de interese xeral.
 • A formación, a educación e a divulgación en materia de dereitos das persoas consumidoras.
 • A representación dos seus intereses xerais a través das organizacións de persoas consumidoras legalmente constituídas e a audiencia en consulta e a participación destas no procedemento de elaboración das disposicións xerais que os afecten directamente na forma que legalmente se estableza.
 • A protección xurídica, administrativa e técnica mediante procedementos eficaces, especialmente nas situacións de inferioridade, subordinación, indefensión ou discriminación.
 • A reparación e a indemnización dos danos e perdas sufridos.
 • Ser tratados/as con corrección, consideración e respecto nas relacións de consumo.
 • Poder usar calquera das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia de acordo co previsto no ordenamento xurídico.

¿Cómo reclamar?

Dentro das relacións de consumo entre unha persoa consumidora ou usuaria cunha empresa poden producirse conflitos que poden dar lugar a que se produza unha reclamación ou unha denuncia.

Partindo do anterior debe resaltarse que, cando no ámbito de consumo se está falando de reclamación ou denuncia, deben cumprirse unha serie de supostos para que, no seu caso, se poida proceder á súa tramitación.

Así, unha reclamación ou denuncia debe ser sempre dunha persoa consumidora ou usuaria fronte a unha empresa. Neste sentido, desde o punto de vista da protección das persoas consumidoras, nunca serán admitidas aquelas reclamacións ou denuncias nas que o que se dilucide sexa unha relación entre empresas ou entre persoas consumidoras.

Ademáis do anterior, non é suficiente que as partes en conflito teñan o carácter de empresa por un lado e de persoa consumidora ou usuaria por outro, senón que o conflito derive dunha relación de consumo, isto é, que se produza cando unha persoa consumidora acode a unha empresa para a obtención dun ben ou servizo porque é o obxecto da súa empresa. Partindo do anterior, é cando por unha persoa consumidora ou usuaria se pode presentar unha reclamación ou denuncia fronte a unha empresa, o que obriga a explicar a distinción entre reclamación e denuncia.

¿Que é unha denuncia?

O acto mediante o cal unha persoa consumidora ou usuaria pon en coñecemento da Administración de Consumo un feito, que pode supoñer unha vulneración das normas de protección á persoa consumidora. Analizada a situación denunciada a Administración adoptará as medidas que considere oportunas para garantir a transparencia do mercado.

Unha denuncia non persegue por tanto a defensa individual das persoas consumidoras senón a defensa colectiva tendente a un equilibrio do mercado.

¿Que é unha reclamación?

Cando unha persoa consumidora entra en conflito ou desacordo cunha empresa ou unha persoa profesional que lle vendeu o produto ou lle prestou o servizo, pode poñer de manifesto os feitos ante a Administración competente, previa reclamación á empresa, salvo que non sexa posible, solicitando unha solución ao conflito presentado.

¿Quén pode reclamar?

Calquera persoa, independentemente da súa nacionalidade ou zona de residencia que adquira produtos ou servizos para o seu uso persoal ou familiar ou colectivo.

¿Qué prazos de tramitación hai?

Ante un problema derivado dunha relación de consumo é importante informarse dos prazos para poder reclamar xa que estes varían en función da relación de consumo respecto á que se presente o conflito.

Así, por exemplo, en materia de vivenda hai ata tres prazos distintos, en función do tipo de danos (10 anos, 3 anos, 1 ano). Por iso non debe retrasarse a obtención da información sobre este extremo xa que se podería chegar a que unha reclamación extemporánea faga perder dereitos que doutra forma se poderían ter exercitado.

¿Que son as follas de reclamacións?

Entre as diferentes vías que permiten defender os dereitos e restabelecer os intereses lesionados das persoas consumidoras, as follas de reclamacións constitúen un instrumento axeitado para reclamar fronte a unha empresa e, no seu caso, remitir ás administracións as citadas reclamacións se a empresa non accede á pretensión da persoa consumidora.

¿Quén debe ter follas de reclamacións?

Todas as persoas físicas ou xurídicas titulares de establecementos que comercialicen bens ou presten servizos na Comunidade Autónoma de Galicia, á excepción dos centros ou establecementos de titularidade pública.

¿Cómo é a folla de reclamación?

As follas de reclamacións están integradas por un xogo unitario de impresos de papel de calco composto por un folio orixinal de cor branca, un de cor verde e outro de cor amarela.

¿Qué datos debe incluír?

Antes da entrega pola empresa á persoa consumidora, na folla de reclamacións deberán figurar debidamente cubertos todos os datos correspondentes á identificación da empresa reclamada.

A persoa reclamante deberá facer constar no impreso o seu nome, apelidos, domicilio, número do documento nacional de identidade ou pasaporte, unha descrición breve dos feitos que motivan a reclamación indicando a data na que ocorreron.

Así mesmo indicaranse as pretensións da reclamación e se desexa que sexa resolta a través do Sistema Arbitral de Consumo.

¿Qué documentación se pode xuntar coa folla de reclamacións?

Poderá acompañar a reclamación todas as probas ou documentos que se consideren necesarios para unha mellor valoración dos feitos e, en especial, a factura cando se trate dunha reclamación sobre o prezo.

Unha vez presentada á empresa, que debo facer?

Aínda que existen outros prazos, como pode ser nos supostos relativos á continuidade do servizo ou ás incidencias relativas á devandita continuidade, como o corte ou a suspensión do servizo, no que o prazo para contestar á reclamación é de dúas horas, o prazo xeral para que a empresa conteste á reclamación é dun mes.

¿Onde se entrega cada copia?

Aínda que na actualidade non é esixible para presentar unha reclamación ante a Administración ter reclamado previamente á empresa, é convinte facelo.

Así, no suposto de que a empresa non conteste á reclamación no prazo establecido ou a contestación non a considere a persoa consumidora que satisface as suas pretensións, o impreso orixinal da folla de reclamación de cor branca será dirixido pola persoa reclamante ao Servizo Provincial de Consumo da provincia onde radique o establecemento ou centro, podendo presentarse en calquera centro ou oficina da Administración da Xunta de Galicia ou en calquera dos previstos no artigo 38.4º da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, quedando a copia de cor verde no seu poder, e a de cor amarela en poder da entidade reclamada.

Tamén se poden presentar nas Oficinas Municipais de Información ao Consumidor e á Consumidora (OMIC) ou nas Asociacións de Persoas Consumidoras e Usuarias.

E-mail: omic@terradecelanova.es

Terras de Celanova
Mosteiro de San Pedro en Ramirás
Claustro do Mosteiro de Celanova
Hórreo
Torre de Sande (Cartelle)
Mercado de Celanova
Torre de Vilanova dos Infantes
Celanova

Cada viaxe é unha nova ilusión. Descobre ¡Terras de Celanova!

Teléfono de contacto

988 45 16 46

CONTACTO

HORARIO DE ATENCIÓN

 • Luns a venres: 9:00 a 14:30

AVISO LEGAL  |  POLÍTICA DE PRIVACIDADE  |  POLÍTICA DE COOKIES

Copyright © 2016 Mancomunidade Terra de Celanova - Todos os dereitos reservados  |  Zona privada  |  Web realizada por Grupo5.com

As cookies permítennos ofrecer os nosos servizos. Ao utilizar os nosos servizos, acéptase o uso que facemos das cookies. ACEPTAR  pulsar aqui para máis información.