Ir arriba

Servizos sociais

Servicios sociais

Dentro deste servizo, desenrólanse diversas funcións e proxectos, que son os que se detallan a continuación:

Servizos Sociais base

Traballan na búsqueda de solucións globais e problemas locais, é decir, calquera tipo de necesidade, privación ou marxinación. Atenden á problemática xeral de toda a poboación do sector que lle corresponde, a nivel individual, grupal ou comunitario, podendo recurrir tamén a servizos especializados ante situacións que así o requiran. Funcións mediante as que se intenta conseguir:

 • Organización e dirección dos servizos sociais de base para a actuación a nivel de diferentes áreas especializadas da intervención.
 • Elaboración de programas preventivos e de sensibilización coas problemáticas máis destacables da zona.
 • Información, orientación e asesoramento
 • Diagnóstico, tratamento e seguemento de casos puntuais.
 • Promoción e cooperación social.
 • Derivación e remisión de casos a centros provinciais especializados

As actividades realizadas son:

De atención directa:

 • Información, consello e orientación.
 • Traballo social con individuos.
 • Traballo social de promoción e desenrolo comunitario.
 • Traballo social con grupos.
 • Valoración, diagnóstico e referencia.
 • Mobilización de recursos e facilitación de acceso.
 • Seguemento de casos atendidos polos Servizos Sociais especializados e participación nas actividades de reinserción social.

De apoio á atención directa::

 • Actividades de prevención en situacións de marxinación ou deterioro dos grupos de convivencia.
 • Actividades de desenrolo da promoción da autonomía persoal e atención á dependencia.
 • Axuda no fogar.

De atención indirecta:

 • Actividades de sensibilización e educación.
 • Detección de situacións de risco.

De participación na planificación e na programación dos servizos sociais::

 • Coñecemento e información do entorno social, económico e cultural do ámbito de actuación.
 • Coñecemento e rexistro dos aspectos cualitativos e cuantitativos das necesidades sociais e da súa evolución.
 • Coñecemento dos recursos, servizos e equipamentos colectivos do ámbito, as súas condicións de acceso, tipos de prestacións, asistencia e utilización.
 • Elaboración de propostas para a planificación e programación de provisión de servizos e prestacións de benestar.
 • Participación na coordinación de utilización racional dos servizos e dos equipamentos colectivos do ámbito de actuación.

Programas e servizos Sociais comunitarios básicos

Programa de valoración, orientación e información
En materia social ás persoas, grupos ou á comunidade en xeral, que se desenvolverá en todas as entidades locais titulares de servizos sociais comunitarios de Galicia.

Servizo de Axuda no fogar (SAF)
Ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu medio habitual, especialmente naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía ou noutras situacións de risco social para as cales resulte un recurso idóneo.

Servizo de Educación e Apoio Familiar
Integra o conxunto de proxectos e servizos de apoio educativo e psicosocial dirixidos ás familias, co obxectivo de detectar, previr e superar as situacións de dificultade, especialmente as eventuais situacións de maltrato infantil ou calquera outra desprotección, así como promover procesos de cambio que favorezan un adecuado exercicio das responsabilidades familiares, a mellora da autonomía, da integración e da participación social das familias e unidades de convivencia.

Programa básico de inserción social
Procura valorar, dar resposta ou derivar ao recurso idóneo as persoas en situacións ou risco de exclusión social, aplicando tanto proxectos de intervención social personalizados ou de grupo como prestacións económicas específicas. Inclúense nesta categoría os proxectos expresamente dirixidos ao desenvolvemento, promoción e integración da comunidade xitana e outras minorías étnicas.

Programa de fomento da cooperación e solidariedade social
Facilita a participación comunitaria en tarefas colectivas, impulse o asociacionismo solidario e, en especial, a organización e coordinación do voluntariado social.

Na formulación e desenvolvemento dos programas básicos de actuación, os servizos sociais comunitarios incorporarán a perspectiva de anticipación e prevención, tanto individual como familiar ou comunitaria, das situacións causantes da exclusión social, a dependencia e a desprotección..

TELÉFONOS DOS SERVIZOS SOCIAIS
A Merca 988 260 000
Cartelle 988 491 129 - 988 484 344
Celanova 988 451 646 (Mancomunidad)
Gomesende 988 485 000
Pontedeva 988 495 005
Quintela de Leirado 988 493 500
Ramirás 988 491 523
Verea 988 430 916
HORARIOS DOS SERVIZOS SOCIAIS
TRABALLADORA SOCIAL CARTELLE Luns y xoves: 9:00 a 12:00
TRABALLADORA SOCIAL OUTOMURO Luns y xoves: 12:00 a 14:30
Mércores y venres: 9:00 a 14:30
TRABALLADORA SOCIAL DE PONTEDEVA Luns y Mércores: 9:00 a 14:30
TRABALLADORA SOCIAL DE A MERCA Martes y venres: 9:00 a 14:30
TRABALLADORA SOCIAL DE QUINTELA DE LEIRADO Mércores y venres: 9:00 a 14:30
TRABALLADORA SOCIAL DE VEREA Martes y xoves: 9:00 a 14:30
TRABALLADORA SOCIAL DE CELANOVA
(Oficina de atención no edifico de la Mancomunidade)
De luns a venres: 9:00 a 14:30
TRABALLADORA SOCIAL DE GOMESENDE Martes y venres: 9:00 a 14:30
TRABALLADORA SOCIAL DE RAMIRÁS Luns y xoves: 9:00 a 14:30

E-mail: servicios.sociais@terradecelanova.es

Descarga de documentos

Mercado de Celanova
Natureza (Pontedeva)
Hórreo
Celanova
Torre de Vilanova dos Infantes
Vilanova dos Infantes
Terras de Celanova
Mosteiro de Celanova

Cada viaxe é unha nova ilusión. Descobre ¡Terras de Celanova!

Teléfono de contacto

988 45 16 46

CONTACTO

HORARIO DE ATENCIÓN

 • Luns a venres: 9:00 a 14:30

AVISO LEGAL  |  POLÍTICA DE PRIVACIDADE  |  POLÍTICA DE COOKIES

Copyright © 2016 Mancomunidade Terra de Celanova - Todos os dereitos reservados  |  Zona privada  |  Web realizada por Grupo5.com

As cookies permítennos ofrecer os nosos servizos. Ao utilizar os nosos servizos, acéptase o uso que facemos das cookies. ACEPTAR  pulsar aqui para máis información.